Pieczątki Warszawa

Formularz odstąpienia od umowy

Pobierz formularz odstąpienia od umowy.

 

……………..…………………………….
Miejscowość, data

 

 

Adresat:     Paweł Łebkowski SUNpress
        Plac Pereca 3/1B
        53-431 Wrocław

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ


(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą tradycyjną/elektroniczną tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data zamówienia:    ………………………………………………
Data odbioru:         ………………………………………………

 

Zgodnie z postanowieniami §8 Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią, w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma.

Zwrot kosztów, proszę/prosimy(*) dokonać (właściwe zaznaczyć):

Na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………….. , którego właścicielem jest ……………………………………………………………...…………… 
Przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.

W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

 

Imię i Nazwisko Klienta:     ………………………………………………
Adres Klienta:         ………………………………………………
                ………………………………………………

 

…………………………………………………………
Data i Podpis Konsumenta
 (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

pieczątki Wrocław, pieczątki, Wrocław pieczątki, tanie pieczątki Wrocław, wyrabianie pieczątek Wrocław, pieczątki Wrocław Krzyki, pieczątki Wrocław Fabryczna, pieczątki Wrocław Stare Miasto, Pieczątki Wrocław Pereca, pieczątki Wrocław Powstańców, pieczątki Wrocław Kościuszki, pieczątki Wrocław Psie Pole, pieczątki Wrocław Śródmieście